Modernizace vybavení
1. prosince 2020 Pro média

Modernizace vybavení

MODERNIZACE VYBAVENÍ FARNÍ CHARITY CHRUDIM PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ

Projekt: Modernizace vybavení farní charity Chrudim
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010652

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucí k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.