Poslání a prameny Charity

Poslání

Jsme součástí sítě Charit stojících na křesťanských hodnotách. Společně pomáháme lidem v nesnázích. I tam, kde schází naděje. Oblastní charita Chrudim se v rámci místní sítě poskytovatelů sociálních služeb díky erudici svých zaměstnanců stará i o osoby, které vyžadují mimořádně náročnou péči.

Našim cílem je poskytovat sociální a zdravotní služby a další služby tak, aby jednotlivým lidem pomohly překonat krizovou či dlouhodobě nepříznivou situaci, podporovaly jejich nezávislost a soběstačnost a umožnily jim vést co nejvíce důstojný a plnohodnotný život v jejich domácím prostředí. Stojí to za to.

Poslání a prameny Charity


Prameny

Charitativní činnost církve patří od počátku k její neodmyslitelné součásti. Naše poslání je univerzální a základy čerpá z Kristova příkladu i ze své historické tradice. Nejvýraznější apel nabízí Nový Zákon, kde na mnoha místech vykresluje jasný obraz toho, jak pomáhat druhým.

Naším bližním je každý člověk. Nerozlišujeme původ, pohlaví, etnickou příslušnost, ani náboženské vyznání. Vždy vidíme především člověka. Jako biblická postava milosrdného Samaritána, který se ujal potřebného, ač patřil ke znepřátelenému národu. Sdělení tohoto příběhu chápeme jako základní východisko veškeré činnosti Charity.

Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.

(Lk 10, 25-37)

Důsledně rozlišujeme mezi tolerancí a respektem. Víme, že tolerance nestačí – je pouhým postojem. Skutečný respekt přijímá člověka v celé jeho plnosti bez ohledu na domnělé vnější kvality. O tento přístup se snažíme. Charita pomáhá všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi.

Charita totiž v překladu znamená dvě jednoduchá slova: milosrdná láska. Proto pomáháme lidem. Jsme Oblastní charita Chrudim.