Občanská poradna

Občanská poradna

Poskytujeme informace a podporu ve složitých životních situacích. Nabízíme konzultace při zadlužení, v oblasti pracovních vztahů a v právní ochraně občanů. Protože někdy stačí jen dobrá rada. Vše zcela anonymně a bezplatně. V terénu vedeme praktické nácviky pro pečující osoby.

Kancelář občanské poradny najdete v budově fary chrudimského arciděkanství na adrese Školní náměstí 56, Chrudim, v chodbě hlavního vchodu.

Občanská poradna má otevřeno:

Pondělí 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00 OP logoÚterý 9:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek zavřeno  

 

Informace o službě

 

Jaký je smysl a účel občanské poradny?

 • Poskytovat rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci i těm, jimž taková situace hrozí. Pomáhat lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby anebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Občanská poradna funguje v ambulantní a terénní formě. Ambulantní forma znamená, že můžete přijít vy k nám. Terénní forma znamená, že přicházíme my za vámi podle vašich potřeb. V této podobě službu nabízíme zejména k vedení praktických nácviků pro pečující osoby.

Kde občanská poradna pomáhá?

 • Ambulantně můžete službu využít v sídle Farní charity Chrudim. Terénní formu poskytujeme dle vzájemné domluvy. Nabízíme ji také tam, kde je třeba brát ohled na bezbariérovou přístupnost, kterou v ambulantní formě neumíme zajistit. Naše kancelář se nachází ve zvýšeném přízemí a není upravena pro přístup lidem se sníženou mobilitou.

Kdy službu poskytujeme?

 • Občanskou poradnu můžete využít v pondělí od 9 do 17 hodin, v úterý od 9 do 15 hodin, ve středu od 9 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin. Pátek je vyhrazen na administrativní úkony a konzultace neposkytujeme.

Jaké jsou cíle občanské poradny?

 • Hlavním cílem ambulantní formy služby je společně pojmenovat konkrétní potíže, vymezit možnosti pro změnu a najít řešení nepříznivé situace.

 • Terénní forma poradny je určena zejména pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky. Služba výborně navazuje na pečovatelskou službu a osobní asistenci nebo jim může předcházet. Jejím cílem je podpora rodinám a pečujícím osobám v náročné životní situaci, jakou je péče o nemohoucí a blízké osoby. 

Komu službu poskytujeme?

 • Službu poskytujeme všem lidem bez omezení věku. Umíme poradit seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením, osobám v krizi, rodinám s dítětem či dětmi, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, pachatelům trestné činnosti, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům.

Jaké zásady v občanské poradně respektujeme?

 • Jsme nezávislí. Nepodléháme tlakům třetích stran.
 • Jsme nestranní a poradenství poskytujeme bez ohledu na víru nebo náboženství, rasu, barvu pleti nebo jazyk. Vyhýbáme se diskriminaci a nenecháváme se ovlivnit předsudky, postoji či pocity.
 • Jsme diskrétní a zachováváme mlčenlivost o všem, co se dozvíme. Můžete vystupovat zcela anonymně. Bez vašeho souhlasu lze důvěrnost prolomit jen v případech stanovených zákonem.
 • Respektujeme vaše právo na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí a podporujeme vás k samostatnému jednání.
 • Usilujeme o odborný růst a průběžně se vzděláváme, abychom uměli poradit v rychle se měnícím světě.
 • Službu poskytujeme bezplatně.

Ve kterých oblastech poskytujeme poradenství?

 • občanskoprávní vztahy
 • rodinné právo
 • bydlení
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 • dluhová problematika
 • ochrana spotřebitele
 • sociální dávky
 • sociální služby
 • sociální zabezpečení
 • zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů
 • soudní řízení a jeho alternativy
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • školství
 • ochrana základních lidských práv

Naše poradenství zahrnuje pomoc při řešení obtížných sociálních situací, do nichž se uživatel, popřípadě jeho rodina dostali. Slučuje v sobě část preventivní, směřující k odstraňování příčin a nepříznivých podmínek nebo k předcházení jejich vzniku, tak část nápravnou, která se snaží o řešení problému jednotlivce i jeho rodiny, popřípadě o zmírnění důsledků u nich vyplývající.

Jakou formou poradenství poskytujeme?

 • osobní pohovor za účelem rozboru a řešení problému
 • telefonické služby
 • písemné odpovědi na dotazy (email)

Co je Asociace občanských poraden?

Asociace občanských poraden (AOP) je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 34 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 80 místech ČR, které ročně zodpoví přes 79 tisíc dotazů ve výše uvedených oblastech

AOP garantuje kvalitu odborného sociálního poradenství zdarma, kvalitními pravidelně školenými poradci při zachování anonymity a diskrétnosti.

AOP

Občanská poradna Chrudim je členem Asociace občanských poraden:

Důležité dokumenty

 • Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde.

Kontakty

PORADCE OP

PavlaM

Vedoucí občanské poradny

Zajímá vás jak poradna funguje? Co je třeba udělat, abychom Vám poradili? Kolik služba stojí?

Zavolejte na telefon 703 855 495, 469 319 700 nebo pište na email: pavla.moravkova@cr.hk.caritas.cz. Probereme vše co budete potřebovat.

Jsem Pavla Morávková. Ve Farní charitě Chrudim jsem zástupkyní ředitele a řídím Občanskou poradnu. Starám se o to, aby služba dobře fungovala a lidé byli spokojeni.