Občanská poradna

Občanská poradna

Poskytujeme informace a podporu ve složitých životních situacích. Nabízíme konzultace při zadlužení, v oblasti pracovních vztahů a v právní ochraně občanů. Protože někdy stačí jen dobrá rada. Vše zcela anonymně a bezplatně.

V terénu vedeme praktické nácviky pro pečující osoby.

Kancelář občanské poradny najdete na adrese Radoušova 1420 v Chrudimi.

Občanská poradna má otevřeno:

Pondělí 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00 OP logoÚterý 9:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek zavřeno  

 

Informace o službě

Jaký je smysl a účel občanské poradny?

 • Poskytovat rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci i těm, jimž taková situace hrozí. Pomáhat lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby anebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Občanská poradna funguje v ambulantní a terénní formě.
 • Ambulantní forma znamená, že můžete přijít vy k nám.
 • Terénní forma znamená, že přicházíme my za vámi podle vašich potřeb. V této podobě službu nabízíme zejména k vedení praktických nácviků pro pečující osoby.
  • Pokud máte o terénní poradenství zájem, kontaktujte nás telefonicky (731 619 782) nebo na e-mail (lucie.drbalova@cr.hk.caritas.cz).

Kde občanská poradna pomáhá?

 • Ambulantně můžete službu využít v bezbariérových, zrekonstruovaných prostorách občanské poradny Oblastní charity Chrudim sídlící na adrese Radoušova 1420, 537 01 Chrudim. Terénní formu poskytujeme dle vzájemné domluvy v domácím prostředí klienta.

Kdy službu poskytujeme?

 • Občanskou poradnu můžete využít v pondělí od 9 do 17 hodin, v úterý od 9 do 15 hodin, ve středu od 9 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin. Pátek je vyhrazen na administrativní úkony a konzultace neposkytujeme.

Jaké jsou cíle občanské poradny?

 • Hlavním cílem ambulantní formy služby je společně pojmenovat konkrétní potíže, vymezit možnosti pro změnu a najít řešení nepříznivé situace.

 • Terénní forma poradny je určena zejména pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky. Služba výborně navazuje na pečovatelskou službu a osobní asistenci nebo jim může předcházet. Jejím cílem je podpora rodinám a pečujícím osobám v náročné životní situaci, jakou je péče o nemohoucí a blízké osoby.
  • Pokud máte o terénní poradenství zájem, kontaktujte nás telefonicky (731 619 782) nebo na e-mail (lucie.drbalova@cr.hk.caritas.cz).

Komu službu poskytujeme?

 • Službu poskytujeme všem lidem bez omezení věku. Umíme poradit seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením, osobám v krizi, rodinám s dítětem či dětmi, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, pachatelům trestné činnosti, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům.

Jaké zásady v občanské poradně respektujeme?

 • Jsme nezávislí. Nepodléháme tlakům třetích stran.
 • Jsme nestranní a poradenství poskytujeme bez ohledu na víru nebo náboženství, rasu, barvu pleti nebo jazyk. Vyhýbáme se diskriminaci a nenecháváme se ovlivnit předsudky, postoji či pocity.
 • Jsme diskrétní a zachováváme mlčenlivost o všem, co se dozvíme. Můžete vystupovat zcela anonymně. Bez vašeho souhlasu lze důvěrnost prolomit jen v případech stanovených zákonem.
 • Respektujeme vaše právo na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí a podporujeme vás k samostatnému jednání.
 • Usilujeme o odborný růst a průběžně se vzděláváme, abychom uměli poradit v rychle se měnícím světě.
 • Službu poskytujeme bezplatně.

Ve kterých oblastech poskytujeme poradenství?

 • občanskoprávní vztahy
 • rodinné právo
 • bydlení
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 • dluhová problematika
 • ochrana spotřebitele
 • sociální dávky
 • sociální služby
 • sociální zabezpečení
 • zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů
 • soudní řízení a jeho alternativy
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • školství
 • ochrana základních lidských práv

Naše poradenství zahrnuje pomoc při řešení obtížných sociálních situací, do nichž se uživatel, popřípadě jeho rodina dostali. Slučuje v sobě část preventivní, směřující k odstraňování příčin a nepříznivých podmínek nebo k předcházení jejich vzniku, tak část nápravnou, která se snaží o řešení problému jednotlivce i jeho rodiny, popřípadě o zmírnění důsledků u nich vyplývající.

Občanské poradny nenahrazují služby advokátní kanceláře. Poradci jsou sociální pracovníci, nikoliv právníci. Informují o právní úpravě, ale nepodávají právní výklady. OP jsou poskytovatelem odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cílem OP je informovat občany o jejich právech a povinnostech, pomáhat jim zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení.

Jakou formou poradenství poskytujeme?

 • osobní pohovor za účelem rozboru a řešení problému
 • telefonické služby
 • písemné odpovědi na dotazy (e-mail)

Co je Asociace občanských poraden?

Asociace občanských poraden (AOP) je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 38 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 84 místech ČR, které ročně zodpoví přes 79 tisíc dotazů ve výše uvedených oblastech.

AOP garantuje kvalitu odborného sociálního poradenství zdarma, kvalitními pravidelně školenými poradci při zachování anonymity a diskrétnosti.

AOP

Občanská poradna Chrudim je členem Asociace občanských poraden:

Příběhy klientů

Paní Kateřina (68 let)

Po smrti manžela na paní Kateřinu padla veškerá tíha věcí, které bylo potřeba zařídit. Nikdy nebyla tou, která se v domácnosti starala o smlouvy a podobnou administrativu. Když u jejích dveří zazvonil pán s nabídkou výhodnější elektřiny, neměla pochybnosti o jeho ochotě ušetřit jí peníze z důchodu a smlouvu podepsala. Až po jejím důkladném přečtení zjistila její nedostatky a rozhodla se od smlouvy odstoupit.

Obrátila se proto na občanskou poradnu Oblastní charity Chrudim. Poradce občanské poradny s ní prošel vše potřebné, odkázal paní Kateřinu na příslušné úřady a pomohl vyplnit žádost o odstoupení od smlouvy. Díky jeho ochotě a flexibilitě se stihla smlouva vypovědět ve stanoveném termínu. Paní Kateřina ocenila i to, že mohla přijít anonymně a vše bylo zdarma.

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Důležité dokumenty

 • Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde.

Kontakty

VEDOUCÍ OP

PORADCE OP

PORADENSTVÍ PRO PEČUJÍCÍ OSOBY