Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Tímto dokumentem poskytujeme obecné informace o zpracovávání osobních údajů správcem údajů, kterým je Oblastní charita Chrudim.
Každá osoba, od které v souvislosti s výkonem služby či v jiné související činnosti získávají zaměstnanci Oblastní charity Chrudim osobní údaje, je informována o účelu zpracování údajů a o pravidlech a náležitostech zpracování poskytnutých údajů.

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme a k jakému účelu.

Nejčastěji zpracováváme tyto osobní údaje:

Od osob, kterým poskytujeme služby, sbíráme a zpracováváme zpravidla údaje týkající se životní situace, a to při osobním jednání se zájemcem o službu či při jednání se stávajícím klientem, při zjišťování jeho životní situace a při zjišťování jeho potřeb a cílů tak, abychom uživatelům služeb mohli službu řádně poskytovat, a to na základě řádně sjednané smlouvy a stanovení cílů.

Jedná se zejména o následující údaje:

  • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, pohlaví),
  • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • dále údaje týkající se vaší sociální situace, což souvisí s naší povinností posoudit, zda je vámi požadovaná služba pro vás vhodná a zda splňujete podmínky pro její poskytnutí, či s hodnocením naplňování uzavřené smlouvy, údaje o sociální situaci jsou nutnou a nedílnou součástí vzájemné spolupráce při poskytování služby,
  • zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se především o údaje týkající se zdravotního stavu, tyto údaje od vás požadujeme pouze, vyžaduje-li to situace a je-li to pro poskytování služby nezbytné,
  • fotografie či audiovizuální záznamy – v některých službách, činnosti dobrovolníků mohou být pořizovány fotografie nebo videa z průběhu společných aktivit

Zpracováváme tedy osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly vámi poskytnuty, v takovém, v jakém vznikají za trvání poskytování služby anebo v jakém jsme oprávněni či povinni tyto údaje sami zjišťovat na základě právních předpisů či Vašeho souhlasu.

K osobním údajům můžeme přiřazovat také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní poskytování služby (např. děti, ostatní rodinní příslušníci, opatrovníci), odpovědného (klíčového) pracovníka, který s vámi na řešení Vaší situace nejvíce spolupracuje, a dalších osob důležitých pro dobré poskytování služby a spolupráci (např. ošetřující lékař).

Podle situace zpracováváme data, které nám sami předáváte nebo které svoji aktivitou sami vytváříte (spolupráce při poskytování služby). V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování Vašich údajů nezbytné, doplňujeme tyto údaje o data z dalších zdrojů. Jedná se například o informace od třetích stran (lékař, úřad aj.)

Účel, pro který získáváme a zpracováváme osobní údaje.

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:

  • naplnit zákonné požadavky – tj. sjednat řádné smlouvy o sociálních službách apod.
  • řádně poskytovat služby a jiné formy pomoci
  • plnit uzavřené smlouvy
  • seznamovat veřejnost s činností Oblastní charity Chrudim (využití fotodokumentace).

Způsob ochrany získaných a shromažďovaných údajů

Všichni zaměstnanci Oblastní charity Chrudim jsou povinni se při své práci řídit směrnicemi organizace a metodickými pokyny. Tyto dokumenty stanovují mimo jiné i pravidla nakládání se zpracovávanými údaji, způsob uložení dokumentů obsahujících osobní údaje, určení přístupu k takovýmto dokumentům, stanovení opatření nakládání s těmito dokumenty a jejich dodržování s cílem zajistit co nejvyšší možnou míru ochrany zpracovávaných údajů.

Získané osobní údaje používáme výhradně k účelu, ke kterému byly od osob získány. Údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou případů, kdy k předání informací máme písemný souhlas nebo nás k tomu zavazuje právní předpis.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné nebo nepřesné, máte právo požadovat opravu či doplnění.  Máte právo na výmaz Vašich údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Pokud nejste s naším postupem spokojeni, můžete podat stížnost nebo námitku proti postupu Oblastní charity Chrudim k dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů                Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7                Tel: 234 665 111