Osobní asistence


 • Tel.: 469 622 953, 734 280 472
 
Školní náměstí 56, chrudim, 537 01 Vedoucí služby: Bc. Ivana Breberová - sociální pracovník, metodik, Jitka Mikanová - vedoucí OA

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

POSLÁNÍ:

 

Posláním osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, aby mohly zůstat v domácím prostředí.

 

PŮSOBNOST

 

Chrudim a okolí

 

 

ČAS POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Nepřetržitě

 

 

KAPACITA SLUŽBY

 

10 klientů

 

 

FORMA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

 

Jedná se o službu terénní, poskytovanou přímo u klienta v jeho přirozeném prostředí

 

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1.  Poskytnout každému klientovi dle jeho přání a možností (na základě písemné smlouvy) takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s postižením a podpoře jeho rodiny
 2. Poskytovat službu bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí klienta a při zajišťování činností, které klient potřebuje tak, aby mohl bydlet ve svém bytě se svou vlastní rodinou
 3. Pomoci klientovi aktivně využívat volný čas
 4. Podpořit klienta k fyzické a duševní aktivitě

 

Rozhodování o tom, kdo se stane uživatelem naší služby se řídí naléhavostí potřeby, schopností uživatele školit a instruovat osobního asistenta a organizovat jeho práci.

 

VĚKOVÁ STRUKTURA

 

Službu poskytujeme osobám, které dosáhly v daném roce 18-ti let.

 

 

Zásady a principy poskytované sociální služby

 

 • Respektování práva na soukromí.
 • Rovný nediskriminující přístup ke každému klientovi.
 • Zajištění ochrany práv a chráněných zájmů klienta.
 • Podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledkům takového rozhodnutí.
 • Respektování práva na přiměřené riziko.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta.
 • Zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi.
 • Pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů - flexibilita.
 • Lidskost vycházející z křesťanských principů.
 • Důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, dodržování zásad. dobré a bezpečné praxe.
 • Podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou.

 

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Ivana Breberová - sociální pracovník, metodik Jitka Mikanová - vedoucí OA