Osobní asistence

Poslání

Posláním osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, aby mohly zůstat v domácím prostředí. 
 

Působnost 

Chrudim a okolí.

Čas poskytované služby

Nepřetržitě.
 

Kapacita služby

10 klientů
 

Forma poslytované služby

Jedná se o službu terénní, poskytovanou přímo u klienta v jeho přirozeném prostředí.


Cíle poskytované služby

 1. Poskytnout každému uživateli dle jeho přání a možností (na základě písemné smlouvy) takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s postižením a podpoře jeho rodiny
 2. Poskytnout službu bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí klienta a při zajiš%tování činností, které klient potřebuje tak, aby mohl bydlet ve svém bytě se svou vlastní rodinou
 3. Pomoci klientovi aktivně využívat volný čas
 4. Podpořit klienta k fyzické a duševní aktivitě
Osobní asistenční služba zahrnuje pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti.

Naplňování cílů (kriteria dosažení cílů)
 • všichni naši uživatelé mohou zůstat ve svém přirozeném prostředí
 • naplněná kapacita – 100 %
 • asistent je schopen se postarat o uživatele dle jeho pokynů
 • asistent doprovází uživatele při nákupech
 • asistent doprovází uživatele na akce dle jeho výběru.

Cílová skupina

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
Rozhodování o tom, kdo se stane uživatelem naší služby se řídí naléhavostí potřeby, schopností uživatele školit a instruovat osobního asistenta a organizovat jeho práci.
 

Věková struktura cílové skupiny

Službu poskytujeme osobám, které dosáhly v daném roce 18-ti let.

Zásady a principy poskytované služby

 • Respektování práva na soukromí
 • Rovný nediskriminující přístup ke každému klientovi
 • Zajištění ochrany práv a chráněných zájmů klienta
 • Podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledkům takového rozhodnutí
 • Respektování práva na přiměřené riziko
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta
 • Zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi
 • Pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů - flexibilita
 • Lidskost vycházející z křesťanských principů
 • Důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, dodržování zásad dobré a bezpečné praxe.
 • Podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou. 
Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde.
 
Kontakt:
Bc. Miroslava Šakarová - vedoucí sociální pracovnice: 606 872 909
 
Jitka Mikanová - vedoucí osobní asistence: 605 064 463
 

Dokumenty ke stažení: