Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Poslání

 • prostřednictvím terénní sociální služby napomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, setrvat v přirozeném prostředí
 • motivovat klienty k aktivitě a k udržení, obnovení nebo rozvoji soběstačnosti
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení klientů do sociálního a kulturního života, a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů.

Působnost

Chrudim a okolí

Čas poskytované služby - provozní hodiny

Po - Ne  6.00 -20.00

Kapacita služby

45 klientů

Forma poskytované sociální služby

Jedná se o službu terénní poskytovanou přímo u klienta v jeho přirozeném prostředí.

Cíle poskytované služby

 1. Umožnit klientům důstojný život v jejich přirozeném prostředí ve formě pomoci se zajištěním péče o jejich osobu a domácnost.
 2. Poskytovat odbornou podporu a pomoc, která vychází z individuálních potřeb klienta.
 3. Péči poskytovat tak, aby u klienta nebyla vytvářena závislost na poskytované službě, nýbrž naopak, aby byla podporována nezávislost uživatele na službě a jeho soběstačnost.
 4. Individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, eventuelně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
 5. Aktivně vytvářet příležitosti k zapojení klientů do sociálního a kulturního života, a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů.

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři.

Služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (seniorům), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kteří žijí ve svém přirozeném prostředí. 

Věková struktura cílové skupiny

Službu poskytujeme osobám, které dosáhly v daném roce 18-ti let.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 • respektování práva na soukromí
 • rovný nediskriminující přístup ke každému klientovi
 • zajištění ochrany práv a chráněných zájmů klienta
 • podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledkům takového rozhodnutí
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta
 • zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi
 • pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů - flexibilita
 • lidskost vycházející z křesťanských principů
 • důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, dodržování zásad dobré a bezpečné praxe
 • podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou
 • součinnost s ošetřovatelskou domácí péčí

Způsob poskytování pečovatelské služby

Služby které poskytujeme:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, pomoc při pohybu a orientaci v prostoru, přesun z lůžka na vozík).
 • Pomoc  při osobní hygieně (pomoc při koupání a sprchování, mytí na lůžku, mytí vlasů, pomoc při použití WC).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (jednoduchá příprava jídla, podání jídla a pití).
 • Pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti (běžný úklid, běžné nákupy, pochůzky).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, do školy, na vycházky).

Jak poskytujeme pečovatelské služby:

Zájemce o pečovatelskou službu nás může kontaktovat telefonicky (tel. 469 622 953) nebo osobně v sídle Farní charity Chrudim (Školní náměstí 56, Chrudim). Na základě tohoto kontaktu sociální pracovník dojedná první schůzku v domácnosti klienta, při které bude posouzena životní situace zájemce o službu, posouzení, zda služba je pro řešení jeho životní situace vhodná, vyslechne jeho požadavky a očekávání a společně naplánují průběh služby a stanoví cíl spolupráce. Sociální pracovnice podrobně vysvětlí průběh služby, obsah smlouvy a odpoví zájemci na jeho dotazy.  V případě dohody je sjednána smlouva o realizaci pečovatelské služby a je zpracován individuální plán. Do domácnosti klienta začnou docházet pečovatelky a plnit sjednané pečovatelské úkony, termíny návštěv jsou sjednávány předem, nejčastěji jako pravidelné. Rozsah činností, které pečovatelky v domácnosti nebo při doprovodu klienta provádí je stanoven individuálním plánem spolupráce. Tento plán se v průběhu služby může měnit podle potřeb klienta a v případě stanovení nových cílů spolupráce. Při naplnění cílů spolupráce může být smlouva ukončena nebo stanoveny nové cíle podle potřeb klienta.

Materiální a technické zabezpečení

Pečovatelská služba je realizována v Chrudimi, Školní náměstí 56 – zařízení se nachází v centru Chrudimi, kancelář 20 m², zasedací místnost 40 m², sklad zdravotních pomůcek a sociální zařízení 35 m². V kanceláři je umístěn, fax, PC, internet, telefon, kopírka, tiskárna.  Prostory máme pronajaty, vlastníkem je Arciděkanství Chrudim – římsko-katolická farnost. Prostory se nachází ve zvýšeném přízemí. Dostupnost je zajištěna zvonkem. K výkonu pečovatelské služby mají pečovatelky k dispozici automobil, kola, jednorázové rukavice a zástěry.

Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde.

Kontakt:

Bc. Miroslava Šakarová - vedoucí sociální pracovnice: 606 872 909

Jitka Mikanová - vedoucí pečovatelské služby: 605 064 463

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro podávání stížností

Ceník pečovatelské služby

Informace o poskytování pečovatelské služby pro uživatele a zájemce o službu