Novinky z OP

Jaké jsou možnosti pomoci od státu v této nelehké době?

Tento dokument odkazuje na stránky MPSV, kde jsou aktuální informace, letáky, videa s ukázkami, jak o dané dávky žádat.

V případě dotazů můžete anonymně a bezplatně kontaktovat naši Občanskou poradnu a využít poradenství osobně na adrese Radoušova 1420 v Chrudimi nebo na telefonu 704 675 408 a emailu poradna@charitachrudim.cz.

Pomoc s úhradou nákladů na energie, nájemné

Informace naleznete také na stránkách Úřadu práce

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení – opakující se měsíční dávka

 • Nárok má vlastník bytu, nájemce, podnájemce bytu nebo osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena, vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže náklady na bydlení přesahují 30 % čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Lze využít na úhradu nájmu, plynu, elektřiny, náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění), centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu, náklady za pevná paliva.
 • Žádost uplatnit na ÚP ČR dle místa skutečného pobytu – tiskopisy na webu MPSV, přímo na ÚP ČR, nebo online přes Bankovní identitu.
 • Orientační kalkulačka příspěvku na bydlení
 • Video, jak požádat online
 • Leták

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení – opakující se měsíční  dávka

 • Na odůvodněné náklady na bydlení
 • Lze poskytnout na byt, část bytu, sociální službu na základě smlouvy
 • Žádost uplatnit na ÚP ČR dle místa skutečného pobytu – tiskopisy na webu MPSV, přímo na ÚP ČR, on-line přes Bankovní identitu
 • Leták

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc – jednorázová dávka

 • Lze využít na vysoké vyúčtování energií
 • Dávka není nároková – individuální posouzení, hodnotí se příjmy a majetkové poměry rodiny
 • Žádost uplatnit na ÚP ČR dle místa TP – tiskopisy na webu MPSV, přímo na ÚP ČR, on-line přes Bankovní identitu
 • Leták

Pomoc s úhradou nákladů pro dítě

Informace naleznete také na stránkách Úřadu práce

Jednorázový příspěvek na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě – jednorázová dávka

 • Výše 5.000 Kč
 • Pro děti do 18 let – narozené do 31.12.2022
 • Příjem rodiny za rok 2021 nesmí přesáhnout 1 milion korun hrubého
 • Pro děti, které pobírají přídavky na děti z ÚP ČR – bude příspěvek vyplacen automaticky
 • Pro děti, které nepobírají – nutno požádat přes aplikaci nebo na CZECH POINTU
 • Video, jak žádat
 • Více informací

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě – opakující se měsíční dávka

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc – jednorázová dávka

 • Dávka není nároková – individuální posouzení, hodnotí se příjmy a majetkové poměry rodiny
 • Dávka se váže na situaci spojené s výdajem, na který osoba nemá dostatek prostředků
 • Lze využít na školy v přírodě, kroužky, tábory, školní pomůcky, lyžařské výcviky
 • Žádost uplatnit na ÚP ČR dle místa TP – tiskopisy na webu MPSV, přímo na ÚP ČR, online přes Bankovní identitu.
 • Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i na domácí spotřebič (pračka, sporák) - Výše max .10 násobek částky životního minima jednotlivce- 46 200 Kč.
 • Lze poskytnout při živelné události – Max. výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 69 300 Kč.
 • široké uplatnění, posuzují se opět příjmy, celkové sociální a majetkové poměry, posuzuje se účelnost.

 

 

Co jsou dluhy z dětství?

Pokud Váš dluh vznikl, když jste byli nezletilí (nebylo Vám osmnáct) a neměli jste plnou svéprávnost (v osmnácti; dřív uzavřením manželství, nebo když Vám svéprávnost přizná soud). U exekucí zahájených před 1. 7. 2021 to platí, pokud jste 21. narozeniny měli 1. 7. 2021 nebo později.

Co může exekutor u dluhu z dětství postihnout?

Exekutor může postihnout jen majetek, který jste získali před plnou svéprávností, a majetek získaný jednáním, které se vztahuje jen k takovému majetku (třeba peníze z prodeje domu zděděného v dětství).

Co může exekutor u dluhu z dětství postihnout při exekuci prodejem věcí?

Od 1. ledna 2022 Vám exekutor bude moci zabavit při mobiliární exekuci jen věci, „jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům“, tedy jen věci, které lidé běžně doma nemají. [§ 67 odst. 1 písm. c) exekučního řádu]

Kdy se toto pravidlo nepoužije?

Uvedené pravidlo se ale nepoužije, pokud:

 • se vymáhá výživné, náhradní výživné, náhrada újmy způsobené ublížením na zdraví, trestným činem, přestupkem nebo úmyslným protiprávním jednáním,
 • je exekutorem sepsaná věc vedena ve veřejném seznamu (třeba auto, zbraň a podobně),
 • je zabavená věc u věřitele, nebo k ní má věřitel zástavní nebo zadržovací právo anebo má zajišťovací převod práva,
 • jde o věci, které jste neúčinně (neplatně) převedli, zatajili nebo zcizili po doručení vyrozumění exekutora o zahájení exekuce,
 • jde o prodej věcí nevyzvednutých z úschovy podle § 342 občanského soudního řádu,
 • prodej konkrétní věci sami navrhnete. [§ 67 odst. 1 písm. c) exekučního řádu]

Co když exekutor u dluhu z dětství postihne jiný majetek?

Při postižení jiného majetku (třeba současné mzdy) můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce. Exekutor Vás o tom poučí. [§ 262c občanského soudního řádu]

 

Co je chráněný účet v bance?

Od 1. července 2021 při zablokování účtu v bance exekutorem, můžete banku požádat o zřízení „chráněného účtu“. Na chráněný účet Vám banka převede chráněné příjmy, které po jeho zřízení přijdou na blokovaný účet. Chráněný účet (peníze na něm) budete moci normálně používat. Chráněný účet nelze exekučně postihnout. [§ 304c, § 304d a § 304e občanského soudního řádu]

Proč si požádat o chráněný účet?

Před postižením účtu se nezkoumá, odkud peníze pocházejí. Proto jsou často blokovány i chráněné příjmy (mzda a důchod po exekučních srážkách, dávky).

Po zablokování účtu můžete u banky ihned jednou vybrat trojnásobek životního minima. O tom Vás exekutor poučí v exekučním příkazu. [304b občanského soudního řádu]

Jak si zřídit chráněný účet?

 • mám u banky exekutorem zablokovaný účet;
 • potvrzení od plátců chráněných příjmů
  Písemně (zasláním formuláře) požádáte všechny, kdo Vám vyplácejí chráněné příjmy (např. zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, úřad práce, toho, kdo platí výživné na dítě, a další), aby Vám vystavili potvrzení. Můžete požádat exekutora, aby to udělal za Vás, sami ho ale nejspíš získáte rychleji. 

Jaké údaje jsou v potvrzení

 • podrobné údaje o Vás (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa k doručování),
 • číslo účtu, ze kterého Vám chodí chráněné příjmy,
 • číslo Vašeho účtu, na který Vám chodí chráněné příjmy,
 • datum vystavení potvrzení a
 • podpis plátce Vašich příjmů s uvedením jeho údajů. 
 • oznámení exekutora bance
  Požádáte exekutora, aby bance, ve které máte blokovaný účet, oznámil čísla účtů, ze kterých Vám chodí chráněné příjmy, a číslo Vašeho blokovaného účtu, na který chodí tyto příjmy (jsou to údaje z potvrzení – pokud jste potvrzení získali sami, předložte je exekutorovi). Dostanete kopii oznámení exekutora.
 • podáte žádost o zřízení chráněného účtu s prohlášením, že zatím nemáte chráněný účet v žádné  bance. Až dostanete kopii oznámení exekutora bance, požádáte banku, aby Vám zřídila chráněný účet. Můžete mít jen jeden – v žádosti musíte po pravdě prohlásit, že v den podání žádosti nemáte chráněný účet.

Kdy banka chráněný účet zřídí?

Banka s Vámi uzavře smlouvu o chráněném účtu a účet zřídí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Za zřízení a vedení účtu ani kvůli blokování původního účtu nebudete bance nic platit. Pracovní den po zřízení chráněného účtu Vám na něj banka převede dosud nevybraný trojnásobek životního minima z blokovaného účtu. Bude na něj také ihned (týž pracovní den) převádět příjmy, které po zřízení chráněného účtu přijdou na blokovaný účet z účtů uvedených v oznámení exekutora.

Omezení spojená s cháněným účtem

 • Na chráněný účet se dají převádět chráněné příjmy jen z jednoho blokovaného účtu. Pokud máte víc účtů, určíte jen jeden z nich v žádosti o zřízení chráněného účtu. Kdybyste rušili tento účet, do 14 dnů můžete určit jiný blokovaný účet u stejné banky, na který Vám pak budou chodit chráněné příjmy (a budou se převádět na chráněný účet).
 • Pokud se zjistí, že máte dva chráněné účty, exekutor rozhodne, který z nich zůstane chráněný. Exekutor může rozhodnout, že chráněný účet není chráněný, pokud se zjistí, že jste lhali o tom, že ještě nemáte chráněný účet, nebo jste lhali tomu, kdo Vám vyplácí chráněné příjmy, když jste ho žádali o vydání potvrzení.

 

Zastavení marných srážek ze mzdy

Od 1. ledna 2022 soud nebo exekutor zastaví exekuci nařízenou srážkami ze mzdy, pokud jste

 • po dobu 2 let (i před rokem 2022) neměli mzdu nebo jiné příjmy postižitelné srážkami [§ 299 občanského soudního řádu] nebo
 • po dobu 3 let (i před rokem 2022) měli jen tak nízkou mzdu nebo jiné příjmy, že se z ní nedají provádět srážky, 

a exekutora o zastavení písemně požádáte.

Návrh na zastavení může kromě Vás podat i plátce mzdy (jiného příjmu). [§ 290 odst. 1 občanského soudního řádu]

Co je "Milostivé léto II"?

Zastavení některých exekucí po zaplacení (mimořádnou splátkou) původního dluhu - jistiny a části nákladů exekuce. Platnost milostivého léta je od 1.září 2022 do 30. listopadu 2022. Platí pro exekuce zahájené před 28.10.2021 a věřitele fyzické osoby. Dluh vymáhá soudní exekutor.

Co je jistina?

Jistina je původní dluh bez příslušenství, což jsou například úroky, úroky z prodlení, penále nebo náklady spojené s uplatněním dluhu (náklady věřitele v soudním nebo exekučním řízení, například zaplacené soudní poplatky, odměna advokáta, exekuční náklady).

Kterých dluhů se milostivé léto týká?

Zastavení exekuce (osvobození od zbytku dluhu) se týká jen dluhů lidí (fyzických osob) u takzvaných veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). Tím se myslí stát (ČR), obce a kraje (i městské části nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, ale i zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize a právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (třeba některé městské dopravní podniky, ČEZ a podobně).

Kterých dluhů se milostivé léto netýká?

Zastavení exekuce (osvobození) se netýká vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin (ne když jde o pokutu za přestupek).

Co udělat, aby exekutor zastavil exekuci?

 • Dlužník bude muset nově ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta (i e-milem).
 • Dlužník bude moci soudního exekutora požádat o sdělení výše částky, ktrá má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivéhjo léta, a soudní exekutor bude povinnen do 15 dnů odpovědět.
 • Výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022.
 • Musíte nejpozději do 30. listopadu 2022 zaplatit vymáhanou jistinu (původní dluh) a 1.500 Kč s DPH (1.815,- Kč) na náklady exekuce respektive částku, kterou na žádost sdělí soudní exekutor. Musí to být formou mimořádné splátky nad rámec srážek nebo nastaveného splátkového kalendáře [čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. – přechodná ustanovení k novele exekučního řádu].
 • Při platbě uveďte, že hradíte jistinu a využíváte „milostivé léto“. 

Co když už exekutor jistinu vymohl?

Pokud exekutor k 30. listopadu 2022 vymohl nejméně celou jistinu (původní dluh) a 1.500 Kč s DPH (1,815,- Kč), exekutor sám (bez návrhu) zastaví exekuci.

 

Co jsou bagatelní dluhy?

Staré marně vymáhané exekuce pro dluhy do 1 500 Kč.

Kterých exekucí se to týká? 

Možnost zastavení se týká vymáhání dluhu nepřevyšujícího 1 500 Kč (bez příslušenství), které začalo v roce 2018 nebo dříve, pokud se v letech 2019 až 2021 nepodařilo nic vymoci. [čl. IV bod 18 zákona č. 286/2021 Sb. – přechodná ustanovení k novele exekučního řádu]

Kterých exekucí se to netýká? 

Netýká se to vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví a náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Také se to na Vás nevztahuje, pokud proti Vám běží insolvenční řízení.

Co bude s takovou exekucí? 

Exekutor do konce března 2022 vyzve oprávněného (věřitele), aby do 30 dnů složil zálohu na náklady exekuce (1 000 Kč na odměnu exekutora a 1 750 Kč na náhradu hotových výdajů + DPH, tedy celkem 3 327,50 Kč).

Co se stane, když věřitel zálohu nesloží?

Když věřitel zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví. Pokud byla exekuce zastavena, nemůžete již jako věřitel později podat exekuční návrh ani jinak dluh uplatnit u soudu nebo jiného orgánu.

Co se stane, když věřitel zálohu složí?

Když věřitel složí zálohu, exekuce pokračuje minimálně další 3 roky od složení zálohy (v těchto třech letech ji nelze zastavit).

 

Přijde věřitel o své peníze? 

Částečně ano. Dostanete ale náhradu ve výši 30 % jistiny (dluhu bez příslušenství) jako slevu na dani z příjmů. Tuto náhradu mu exekutor přizná v usnesení o zastavení exekuce. Náhradu nákladů exekuce nedostanete.

 

Co jsou ostatní staré bezvýsledné exekuce?

Po 1. lednu 2022 se to týká exekucí, u kterých se po dobu 6 let od jejich pravomocného zahájení (uplynutí 30 dnů od doručení výzvy exekutora k úhradě, pokud jste v této lhůtě nepodali návrh na zastavení exekuce; pokud jste ho podali, právní moc rozhodnutí o tomto Vašem návrhu) nevymohlo nic nebo dost ani na náklady exekuce, pokud exekutor nepostihl Vaši nemovitost. [§ 55 odst. 7 exekučního řádu] 

Kterých exekucí se to netýká?

 • Netýká se to případů, kdy zákon věřitele zprošťuje povinnosti platit zálohu na další vedení exekuce, konkrétně tedy vymáhání výživného pro nezletilé dítě, náhradního výživného, náhrady újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem, dluhy z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení, pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona, nebo případů, kdy by zastavení exekuce odporovalo dobrým mravům. [§ 55 odst. 9 exekučního řádu]
 • Netýká se to ani případů vymáhání jiné než peněžité povinnosti. [§ 55 odst. 12 exekučního řádu]

Jaký bude postup?

Exekutor vyzve věřitele, aby do 30 dnů sdělil, zda souhlasí, nebo nesouhlasí se zastavením exekuce.

Věřitel souhlasí nebo ve lhůtě neodpoví

Exekutor exekuci zastaví. [§ 55 odst. 7 exekučního řádu]

Věřitel nesouhlasí

Exekutor vyzve tohoto věřitele, aby do 30 dnů složil zálohu na další vedení exekuce ve výši 1 000 Kč + DPH (tedy celkem 1 210 Kč) nebo do 10 dnů požádal o zproštění od této povinnosti, pokud jí již není zproštěn podle zákona. K návrhu na zproštění musí přiložit formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Věřitel nesloží v termínu zálohu a není zproštěn od placení

Když věřitel, který není zproštěn zálohy nebo nepožádal o zproštění, zálohu nesloží do 30 dnů od doručení výzvy exekutora, exekutor exekuci zastaví. [§ 55 odst. 8 exekučního řádu] 

Věřitel požádá o zproštění zaplatit zálohu na další vedení exekuce

Exekutor může věřitele, který o to včas požádal, výjimečně zprostit povinnosti složit zálohu na náklady exekuce, pokud k tomu jsou zvlášť závažné důvody, zejména kvůli poměrům věřitele. Exekutor o návrhu rozhodne do 10 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí musí zdůvodnit. Zproštění od placení zálohy může soud nebo exekutor odejmout, pokud se do skončení exekuce ukáže, že poměry věřitele zproštění neodůvodňují (neodůvodňovaly). Pokud exekutor věřitele nezprostí povinnosti složit zálohu nebo mu zproštění odejme, musí zálohu složit do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Když zálohu nesloží, exekutor exekuci zastaví. [§ 55 odst. 10 exekučního řádu]

Věřitel zálohu zaplatil nebo je této povinnosti zproštěn

Exekuce pokračuje další 3 roky. Po jejich uplynutí se dá ještě jednou prodloužit opět o 3 roky. Pak již exekutor exekuci zastaví, ledaže jde o případy, kdy je oprávněný zproštěn povinnosti platit zálohu

Jak dlouho může trvat bezvýsledná exekuce?

S výjimkou případů, kdy zákon věřitele zprošťuje povinnosti platit zálohu, nesmí bezvýsledná exekuce trvat déle než 12 let od pravomocného zahájení nebo posledního vymoženého plnění převyšujícího náklady exekuce. [§ 55 odst. 11 exekučního řádu] 

Kdy tato lhůty neběží?

Tyto lhůty (šestiletá a prodloužené tříleté) ale neběží [§ 55 odst. 12 exekučního řádu] po dobu

 • vymáhání jiné než peněžité povinnosti,
 • řízení o návrhu na zastavení exekuce, námitce podjatosti, návrhu na odklad, odvolání nebo jiném podání účastníka řízení nebo po dobu trvání odkladu exekuce části majetku, během něhož nelze exekuci provést,
 • po dobu odkladu celé exekuce, nebo nemožnosti provedení exekuce kvůli insolvenčnímu řízení.

 

Kolik dělají exekuční náklady?

 • Náklady bezvýsledné exekuce (pro peněžité dluhy) jsou 7 865 Kč (minimální odměna exekutora 3 000 Kč a paušální náhrada nákladů 3 500 Kč + DPH), pokud exekuce začala před dubnem 2017, jinak 6 655 Kč (minimální odměna exekutora 2 000 Kč a paušální náhrada nákladů 3 500 Kč + DPH). Platí se ze složené zálohy na náklady exekuce nebo na další vedení exekuce.
 • Pokud na to složené zálohy nestačí, ztrácí exekutor právo na zbytek odměny. [§ 55 odst. 13 exekučního řádu]

 

Jaké jsou změny v zabavení a prodeji věcí?

Po 1. lednu 2022 se do rejstříku zahájených exekucí bude zapisovat, zda proti Vám exekutor vede exekuci prodejem movitých věcí a kdy věci sepsal. Když to další exekutor z rejstříku zjistí (nebo se jinak dozví, že Vaše věci dříve sepsal jiný exekutor), již k Vám domů nepojede (nesepíše ani nezajistí Vaše věci), ale exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí pošle Vám a exekutorovi, který již u Vás byl (sepsal Vaše věci). Jakmile skončí první (dřívější) exekuce, ve které exekutor sepsal Vaše věci, mohou další exekutoři provádět vždy jen jednu exekuci prodejem movitých věcí (dokud jedna exekuce neskončí, nemůže k Vám domů přijít další exekutor).
[§ 66 odst. 1 až 3 exekučního řádu]

Zvýhodněné skupiny dlužníků

 • kteří mají starobní důchod ve výši nepřesahující minimální mzdu (15 200 Kč),
 • kteří mají invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně nebo
 • jejichž dluh vznikl, než jim bylo 18 let. 

Co u nich může exekutor zabavit?

Od 1. ledna 2022 Vám exekutor bude moci zabavit jen věci, „jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům“, tedy jen věci, které lidé běžně doma nemají.

Kterých dluhů se zvýhodnění netýká?

 • se vymáhá výživné, náhradní výživné, náhrada újmy způsobené ublížením na zdraví, trestným činem, přestupkem nebo úmyslným protiprávním jednáním,
 • je exekutorem sepsaná věc vedena ve veřejném seznamu (třeba auto, zbraň a podobně),
 • je zabavená věc u věřitele, nebo k ní má věřitel zástavní nebo zadržovací právo anebo má zajišťovací převod práva,
 • jde o věci, které jste neúčinně (neplatně) převedli, zatajili nebo zcizili po doručení vyrozumění exekutora o zahájení exekuce,
 • jde o prodej věcí nevyzvednutých z úschovy podle § 342 občanského soudního řádu,
 • prodej konkrétní věci sami navrhnete. [§ 67 odst. 1 písm. c) exekučního řádu] 

 

 

Kdy musí exekutor odložit prodej movitých věcí?

Bude to platit od 1. ledna 2022, a to ve dvou situacích. [§ 54 odst. 7 až 10 exekučního řádu]

 • Exekutor odloží prodej movitých věcí, když srážkami z Vaší mzdy vymáhá jen nepřednostní dluhy (nejde např. o výživné, daně, poplatky, pojistné na veřejné zdravotní pojištění), pokud mu neprodleně po zjištění sepsání věcí písemně sdělíte, že mu budete sami posílat peníze odpovídající jinak srážce pro přednostní dluhy, tedy takzvaně „z druhé třetiny“, nejméně ale 1 500 Kč měsíčně.
 • Exekutor také odloží prodej movitých věcí v ostatních případech, pokud mu neprodleně
  po zjištění sepsání věcí písemně sdělíte, že mu budete posílat alespoň 1 500 Kč měsíčně.

Proč porostou celkové dluhy méně?

Pro dluhy, které vznikly z právního jednání, učiněného do 1. července 2021

Platné pořadí hrazení dluhů do 31.12.2021 (§ 1932 OZ)

 1. náklady již určené
 2. úroky z prodlení
 3. úroky
 4. jistina

Dlužník si může určit, že plní nejdříve na jistinu, ale pak dojde k úročení nákladů a úroků.

Pro dluhy, které vznikly z právního jednání, učiněného po 1. červenci 2021, po účinnosti novely od 1.1.2022 se mění pravidlo pořadí hrazení dluhů. 

Nově pro nespotřebitele (tedy jakýkoliv dluh) platí pořadí splácení (OZ § 1932 odst. 1)

 1. náklady již určené
 2. úroky z prodlení
 3. úroky
 4. jistina

Avšak požádá-li dlužník, že chce platit prioritně na jistinu a věřitel souhlasí splácí se jistina jako 2.  a úroky se již nikdy neúročí!

Nově pro spotřebitele platí pořadí splácení (OZ § 1932 odst. 2)

 1. náklady již určené
 2. jistina 
 3. úroky
 4. úroky z prodlení 

Nově výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí vykonavatel započte (o.s.ř. § 265a)

S účinností od. 1.1.2022 pro vymožená plnění = výtěžek od 1.1.2022 platí i u starých exekucích toto pořadí:

 1. náklady soudu z nalézacího řízení a min. náklady exekuce (6.655,- Kč)
 2. jistina 
 3. úroky
 4. úroky z prodlení - platit jinak nelze
 5. smluvní pokuty formulářové (dohodnuté se hradí před jistinou)
 6. náklady oprávněného

Poroste pomaleji dluh na veřejném pojištění?

 • Ano, od 1. ledna 2022 totiž penále, o které dosud rostl dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a pojistném na sociální zabezpečení o 0,05 % za den (tedy o 18,25 % za rok), nahradí roční úrok z prodlení ve výši 8 % plus repo sazba stanovená Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž jste začali dlužit (od 1. října 2021 je repo sazba 1,5 % za rok). [§ 18 odst. 1 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a § 20 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti]
 • Penále, které vzniklo před 1. lednem 2022, zůstává, pokud exekuce nebyla zastavena některým z výše popsaných postupů (osvobození od zbytku dluhu po zaplacení jistiny a nákladů, zastavení starých bezvýsledných exekucí pro dluhy do 1 500 Kč, zastavení ostatních bezvýsledných exekucí).

 

Jaké budou změny v komunikaci s exekutorem?

 

Nové povinnosti exekutora

 • Od 1. ledna 2022 platí, že pokud se s exekutorem nedomluvíte jinak, pošle Vám jednou za kalendářní rok informaci o tom, kolik vymohl a kdy, pokud ho o to požádáte. Pokud v žádosti nenapíšete, že si to nepřejete, pošle Vám informace elektronicky. [§ 94 odst. 6 exekučního řádu]
 • Pokud o to požádáte, od 1. ledna 2022 Vám exekutor pošle elektronickou kopii spisu na datovém nosiči (např. CD, DVD, flash paměť). Můžete ho nechat poslat k jinému exekutorovi (a tam vyzvednout), nebo na kteroukoliv adresu. Při opakované žádosti může chtít exekutor náklady.[§ 94 odst. 3 exekučního řádu]
 • Od 1. července 2022 musí exekutor pořizovat zvukový záznam všech volání a v exekučním spisu uvést údaje o těchto záznamech. [§ 53 exekučního řádu]

Končí doručování na ohlašovnu (na úřad)?

Pokud máte jako adresu trvalého pobytu uvedenou ohlašovnu (tedy úřad) nebo jste adresu ohlašovny uvedli jako adresu pro doručování, nebude tam exekutor od 1. ledna 2022 doručovat písemnosti. Uloží je u sebe a na centrální úřední desce (https://centralnideska.cz/), kterou vede Exekutorská komora České republiky, na internetu vyvěsí výzvu, abyste si písemnost vyzvedli nebo požádali o doslání jinam. Když si písemnost nevyzvednete do 10 dnů od zveřejnění výzvy nebo ve stejné lhůtě exekutorovi nedoručíte žádost o zaslání na jinou adresu, bude se písemnost považovat za doručenou, i když se o uložení a výzvě nedozvíte.

Toto pravidlo ale neplatí (dál se bude doručovat na ohlašovnu)

 • při doručování vyrozumění o zahájení exekuce (i oprávněnému) spolu s exekučním návrhem, kopií exekučního titulu a výzvou k úhradě,
 • pokud jste si vyzvedli některou z písemností v předchozím bodu,
 • u písemností, u nichž to exekutor sám určí,
 • při doručování exekučního příkazu Vašemu dlužníkovi (třeba plátci mzdy). [§ 56a exekučního řádu]

Co když není kde nechat výzvu k vyzvednutí nebo nemám schránku?

Když pošta vrátí písemnost, protože nebylo kde nechat výzvu nebo tam nebyla schránka pro vhození písemnosti (pokud vhození do schránky nebylo vyloučeno), doručuje exekutor další písemnosti tak, že je uloží u sebe a na centrální úřední desce vyvěsí výzvu, abyste si písemnost vyzvedli nebo požádali o doslání na jinou adresu. [§ 56b exekučního řádu]

 

Může zaměstnavatel požadovat platbu za prováděné srážky?

 • Od 1. ledna 2022 si zaměstnavatel může vzít 50 Kč za každý měsíc, kdy z Vaší mzdy (platu, jiné odměny) provádí srážky. Jde o náklady exekuce, které se zaplatí jako první (ještě před jistinou). [§ 270 odst. 2 občanského soudního řádu]
 • Za srážky z důchodu nebo dávek se neplatí. 

Covidové odměny v exekuci

Od 31. července 2021 se dá při exekuci postihnout jen polovina odměny, kterou mohou dostat zaměstnanci nebo příslušníci složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění úkolů stanovených Ministerstvem zdravotnictví v době epidemie COVID-19. [§ 24a zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2…]

Které změny platí, pokud exekuci nařídil správce daně?

Pokud exekuci nevede soudní exekutor, ale správce daně (finanční úřad, celní úřad, obecní úřad jako správce místních poplatků, zdravotní pojišťovna a podobně):

Popsaná pravidla použije úplně stejně jako soudní exekutor v případě

 • chráněného účtu v bance [úřad, který exekuci postižením účtu nařídil, Vás poučí o tom, jak si můžete nechat zřídit chráněný účet; tento úřad tedy můžete požádat, aby získal potvrzení od plátců chráněných příjmů a (pak nebo současně se žádostí o získání potvrzení) úřad požádáte, aby Vaší bance oznámil údaje z potvrzení],
 • zastavení srážek ze mzdy,
 • nahrazení penále úrokem,
 • platbě zaměstnavateli za srážky a
 • postižení pouze poloviny Covidových odměn; 

Nepoužitelná pravidla:

Pravidla o dopisech a telefonátech od exekutora se týkají jen soudních exekutorů;

Co v ostatních případech?

Nepoužije sice přímo popsaná pravidla, ale může využít pravidla a nástroje v jiných právních předpisech tak, aby dosáhl podobného výsledku v případě

 • zabavení a prodeje věcí,
 • zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí (správce daně exekuci zastaví také, jakmile zanikne právo vymáhat dluh, pokud předpokládaný výtěžek nepostačí ani ke krytí exekučních nákladů nebo pokud by pokračování v daňové exekuci bylo spojeno s nepoměrnými obtížemi),
 • zastavení některých exekucí po zaplacení původního dluhu a části nákladů exekuce a související osvobození od povinnosti úhrady zbývajícího příslušenství těchto dluhů (daňový řád i ostatní předpisy většinou umožňují prominout příslušenství daně – dluhu).

Kdyby to správce daně neudělal, způsobilo by to neospravedlnitelné rozpory v právním řádu, protože někteří dlužníci by dosáhli (například) zastavení exekuce (a osvobození od zbývajícího příslušenství), pokud dluh vymáhá exekutor, a jiní ne, pouze proto, že stejný dluh vymáhá správce daně (nepředal ho k vymáhání soudnímu exekutorovi).

 

Jaké jsou způsoby výkonu exekuce?

Pokud do 30 dnů nezaplatíte, exekutor dluh vymůže způsoby určenými zákonem. Pokud nestačí jeden, použije další, postupně i současně. (Vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti ještě neznamená, že ji exekutor hned prodá)

 • postižení bankovních účtů
  • postižení účtů povinného
  • postižení účtu manžela/manželky povinného
 • postižení jiné peněžité pohledávky (nároku na výplatu peněz) a jiných majetkových práv
  • srážky ze mzdy, důchodu 
  • stavební spoření, životní pojištění, akcie, dluhopisy
  • např. práva na dodání věcí, členská práva v družstvu, podílu v obchodní společnosti
  • správa nemovitosti
  • pozastavení řidičského oprávnění
 • postižení věcí a penzijního spoření
  • prodej movitých věcí
  • prodej nemovitých věcí, ve kterých nebydlíte
  • postižení závodu (podniku)
  • postižení penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření
 • prodej nemovitostí, které s rodinou používáte k bydlení

Proč exekuce dluh navýší?

Dluh se zvýší o náhradu nákladů, které věřitel účelně vynaložil, aby se domohl přiznání svého práva (aby získal exekuční titul). Jde nejčastěji o soudní poplatek a náklady právního zastoupení (při exekuci se označují jako náklady předcházejícího/nalézacího řízení) a o náklady exekutora.

Plné náklady u exekucí zahájených do konce března 2017

Pokud exekuce začala před dubnem 2017, činí náklady exekuce alespoň 7 865 Kč [odměna 15 % z vymožené částky (ale minimálně 3 000 Kč), paušální náhrada nákladů 3 500 Kč a daň z přidané hodnoty (21 %) připadající státu 1 365 Kč].

Plné náklady u exekucí zahájených od 1. dubna 2017

U exekucí zahájených od dubna 2017 činí náklady exekuce alespoň o 6 655 Kč [snížila se minimální odměna na 2 000 Kč, zústala paušální náhrada nákladů 3 500 Kč a daň z přidané hodnoty (21 %) připadající státu 1 155 Kč]. 

Snížené náklady exekuce (po exekutorově výzvě zaplatíte do 30 dnů)

Snížené náklady exekuce činí alespoň 3327,50 Kč [polovina odměny exekutora – alespoň 1 000 Kč a paušální náhrada hotových výdajů 1 750 Kč a dan z přidané hodnoty (21 %) připadající státu ve výši 577,50 Kč].