Co přinesla červnová (účinnost od 1. 6. 2019) tzv. oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.).

Účinnost insolvenční novely se týká i řízení, ve kterých nebylo k 1.6.2019 vydáno i rozhodnutí o úpadku.

Zavádí se nová vstupní podmínka: minimální splátka k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši odměny insolvenčního správce (tedy 1089,- Kč respektive 1633,50 Kč u oddlužení manželů).

Rozšiřuje se definice nekalého počínání, kdy soud nově návrh zamítá:                                                                    - jestliže dlužník vzal v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět;

- jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl předchozí návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno.

- v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny;                                                                                                                                                               - dlužník nebude v průběhu oddlužení schopen splácet tzv. „superprioritní pohledávky“, mezi které se řadí 1/ hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, resp. měsíční záloha na ně, 2/ pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a 3/ odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení a k tomu výše uvedená minimální splátka pro nezajištěné věřitele.

Oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude splněno:                            - splatí-li dlužník svým nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši;

- jestliže dlužník splatí svým nezajištěným věřitelům v době 3 let od schválení oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek;                                                                                                                                                     - jestliže dlužníku nebude po dobu 5 let od schválení oddlužení toto oddlužení zrušeno a dlužník v jeho průběhu neporuší svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty pak bude splněno, jakmile soud obdrží zprávu insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, jestliže dlužník řádně splní všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.

Zavádí se úleva pro osoby zvlášť zranitelné, za které zákon považuje jednak starobní důchodce (nárok na starobní důchod musí vzniknout před schválením oddlužení), jednak osoby postižené invaliditou druhého nebo třetího stupně, a to nezávisle na skutečnosti, zda splnily podmínky nároku na invalidní důchod, eventuálně podmínky nároku na starobní důchod. Oddlužení bude v tomto případě splněno nehledě na skutečnou míru uspokojení věřitelů! Jedinou podmínkou pro splnění oddlužení, která je totožná jako v případě ostatních dlužníků, je skutečnost, že oddlužení nesmí být po dobu oněch 3 let zrušeno.

Nově stačí doložit úpadek, tedy alespoň 2 své věřitele a jejich pohledávky. Nebude potřeba dokládat ani darovací smlouvy či smlouvy o důchodu. Příjmy dlužník doloží k návrhu na povolení oddlužení listinami dokládající údaje o příjmech za posledních 12 měsíců (namísto dosavadních 3 let). Své budoucí příjmy musí dlužník prognózovat rovněž pouze na období následujících 12 měsíců (namísto dosavadních 5 let). Nově musí přiložit čestné prohlášení!

Mění se způsoby oddlužení z dřívějších tří možností na dvě: 1/ zpeněžení majetkové podstaty a 2/ zákonem preferované plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Pro oddlužení podnikatel (OSVČ) novela zavádí tzv. „zálohovou splátku“ a "referenční srážku".

Novinkou je možnosti přerušení průběhu oddlužení, a to až na jeden rok.

Další novinkou je možnost prodloužení oddlužení až o 6 měsíců.

Novela upravuje pořadí uspokojování pohledávek v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, prodloužuje lhůtu pro přihlašování pohledávek na 2 měsíce, rozšíření kategorii tzv. podřízených pohledávek a prodlužuje se lhůta pro zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení.

Více informací získáte návštěvou Občanské poradny nebo čtěte zde

 

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Oznámení  o otevírací době v období vánočních svátků

Změna provozní doby v Občanské poradně, v půjčovně kompenzačních pomůcek a na Farní charitě Chrudim od 20.12. do 31.12. 2016.